Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

(The Green Star Nagykereskedelmi Kft.)

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a The Green Star Nagykereskedelmi Kft. (székhely: 1037 Budapest, Táborhegyi út 16/C I/5. , adószám: 10781412-2-41), mint szolgáltató („Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe termékeinket és szolgáltatásainkat, amennyiben az ÁSZF-ben foglalt összes rendelkezéssel egyetért és magára kötelező érvényűnek tekinti. Jelen dokumentum alapján létrejövő szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek).

A Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: The Green Star Nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A szolgáltató székhelye: 1037 Budapest, Táborhegyi út 16/C I/5.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@thegreenstar.hu

Cégjegyzékszáma: 01-09-170061

Adószáma: 10781412-2-41

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszámai: +36 20 244 0076

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:

Alapvető rendelkezések:

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1. Az ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF a The Green Star Nagykereskedelmi Kft. honlapját (thegreenstar.hu) látogató és használó felhasználókra vonatkozó szabályokat, illetve a távollévő szerződő felek által kötött szerződések szabályai szerint kötött adásvételi szerződés vevőire és minden más szerződéses jogviszonyban álló ügyfélre, vevőre, viszonteladóra („Ügyfél”) vonatkozó szabályokat tartalmazza.

Az ÁSZF hatályba lépésének napja a jelen dokumentum honlapon történő közzétételének napja. Az Ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és elfogadta. Az Ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a szerződés szerves részét képezi. A mindenkor hatályos ÁSZF időbeli hatálya kiterjed a Szerződés megkötésével létesülő szerződéses jogviszony időtartamára és az adott Szerződés megszűnését követő időszakra időbeli korlátozás nélkül.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen szerződési feltételeket egyoldalúan bármikor módosíthassa. A módosítás a honlapon történő közzététel napján lép hatályba. A módosítás a fennálló nyitott megrendeléseket nem érinti.

2. A honlap, mint szerzői mű, szerzői jogi védelme

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Honlapon megjelenő cikkek, szövegek, képleírások, képek, fényképek, egyéb tartalmi és formai elemek szerzői jog által védett elemek vagy olyan elemek, amelyek használatára és felhasználására a Szolgáltató jogosult. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, ezen elemeket csak a The Green Star Nagykereskedelmi Kft. előzetes írásos engedélye esetén jogosult felhasználni.

3. Rendelkezésre állás

Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz a webshop folyamatos és zavartalan rendelkezésre állásáért, ugyanakkor annak, kiváltképpen technikai okokra visszavezethetősége esetén történő akadályoztatása miatt felelősséget nem vállal.

4. Adatkezelési szabályok

A honlap adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

Az Ügyfél az adatkezelés szabályairól a Szolgáltató honlapján közzétett adatvédelmi és adatkezelési szabályzatból tájékozódhat.

5. A megrendelhető termékek köre

A webshopban megvásárolható termékek az egyszer használatos műanyag csomagolóanyagok kiváltására alkalmas természetbarát anyagokból készült termékek. A termékek adatlapján szerepel a termékek pontos anyaga, fizikai tulajdonságai, illetve azon tanúsítványok megnevezései, amivel a gyártó rendelkezik. A termékekről a honlapon szereplő fényképek illusztrációk, eltérhetnek a termék valós megjelenésétől.

A termékek legkisebb csomagolási egysége egy csomag, ez egyben a legkisebb rendelhető mennyiség. Ettől egyedi esetben a Szolgáltató engedélyével el lehet térni.

A raktárról rendelhető termékek az aktuálisan készleten lévő termékeket, illetve a várható beérkezési idővel bíró termékeket takarja. A rendelhető termékek köre egyedi megállapodás alapján rendelhető, figyelembe véve a kért mennyiséget, a kért szállítási határidőt, illetve a piacon aktuálisan kialakult szállítási feltételeket.

A webshopban az árak nettó listaárak, melyek csak az oldalra történő regisztrációt követően láthatóak. Az árak a csomagolás költségét tartalmazzák, ugyanakkor a kiszállításét nem.

Amennyiben a Szolgáltató egyedi árengedményt biztosít, akkor arról elektronikus kupont állít ki, melynek pontos lejáratáról az Ügyfelet értesíti.

A termékek megrendelése online történik a webáruház felületén, annak ideiglenes kiesése miatt a megrendelés e-mailben is megtörténhet. A Szolgáltató megrendelést kizárólag írott (e-mail) formában tud elfogadni, telefonon erre nincs mód.

6. A rendelés menete

A webshopban történő első vásárlás a regisztrációval kezdődik. Meg kell adni a vásárló vállalkozás alapadatait, úgymint a cég székhelye, adószáma, az esetleges szállítási cím(ek), központi elérhetőség, a kereskedelmi, pénzügyi kapcsolattartó személye, valós elérhetősége, illetve beosztása. A regisztrációkor a leendő üzleti partner szavatol az adatok valódiságáért, valamint elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt szabályokat, illetve kifejezetten nyilatkozik arról, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a The Green Star Kft. honlapján elérhető adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot.

A regisztrált adatokat az Ügyfél a felhasználói fiókjában bármikor javíthatja, módosíthatja.

A regisztrációt követően a Szolgáltató aktiválja a felhasználói fiókot, melynek tényéről elektronikus levélben tájékoztatja az Ügyfelet.

Ezt követően a rendszerbe történő belépés megtörténhet. Az Ügyfél jelszó nem megfelelő védelmi szintjéből, illetve a valótlan adatok megadásából fakadó kockázatokat a regisztráló fél viseli.

Ezt követően az áruházban található termékek a nettó vevői árakkal kiválaszthatóak, ekkor megnyílik a termék adatlapja. A regisztráció nélkül is látható adatlapból az Ügyfél tájékozódhat a termék méreteiről, anyagáról, tulajdonságairól. Ezek a legmagasabb követelményeket támasztó amerikai és európai minősítő szervezetek által kiadott bizonyítványok garantálják a termékek minőségét, a természetre gyakorolt hatását, illetve az egészséges felhasználás feltételeit.

A megrendelés legkisebb egysége a legkisebb csomagolási egység, ami egy csomagot jelent. A megrendelni kívánt termékek mennyisége darabszámban jelenik meg a honlapon, ugyanakkor a megrendelhető mennyiség az egy csomagban található darabszám, illetve annak többszöröse.

A termék kosárba történő berakását követően a vásárlást az Ügyfél más termék kiválasztásával folytathatja, illetve továbbléphet a fizetés menüponttal. A termékek darabszámának kosárban történő módosítása nem lehetséges, az kizárólag a teljes sor törlésével és a helyes darabszám kosárba való ismételt berakásával történhet meg.

A fizetés gombra való kattintással a szállítási cím kiválasztásához lehet jutni, mely eltérhet a kért számlázási címtől. Ennek véglegesítését követően a szállítási mód kiválasztása történik.

A szállítási módok között Budapesten a Szolgáltató által történő kiszállítás választható, Budapest határain kívül a kiszállítás a GLS szállítmányozó által meghatározott feltételek mellett történik, nagyobb mennyiség esetén, előzetes megállapodás alapján van lehetőség egyedi szállítási feltételek meghatározására. Lehetséges továbbá a személyes átvétel, amely előzetes időpont egyeztetés mellett ingyenesen vehető igénybe.

A kiválasztás után lehetőség nyílik a fizetési mód megválasztására. Jelenleg kétféle lehetőség közül lehet, egyik az előre utalás, mely esetben a Szolgáltató díjbekérőt küld, másik a készpénzes fizetés a csomag átvételekor. Szállítmányozó igénybevétele esetén megnyílik az utánvétes fizetési mód lehetősége is.

Az adatbeviteli hibák javítására van lehetőség.

A Szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az Ügyfél felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az Ügyfél megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Ügyfélhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

7. A rendelések feldolgozása, teljesítése

A rendelések feldolgozása a beérkezést követően azonnal megkezdődik, az elektronikus visszaigazolás a rendelés leadásától számított legkésőbb 2 munkanap múlva történik.

A rendelések feldolgozása hétfőtől péntekig, minden munkanap reggel 8:00 és délután 17:00 között történik.

Egyedi sürgős esetben a teljesítés hétvégére is eshet előzetes megállapodás alapján.

Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 1-3 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Ügyfél a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Ügyfél megrendelésében meghatározott időpontban vagy időn belül, konkrét időpont megjelelése hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Ügyfelet haladéktalanul tájékoztatni, valamint Ügyfél által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

8. Elállás joga

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében az Ügyfél (amennyiben a rendelet szerinti fogyasztónak minősül) a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

A visszaküldött termékek vételárát a Szolgáltató 14 napon belül visszatéríti az eredeti fizetési módnak megfelelően. Amennyiben a visszaküldött termék állapota a további értékesítést ellehetetleníti, úgy a termék árának visszatérítése nem lehetséges. Ennek bizonyítása a terméket visszaszállító szállítmányozó vagy Ügyfél felé felvett jegyzőkönyv kiállításával történik.

9. Panaszkezelés

A termékekkel, illetve szolgáltatással kapcsolatban felmerült kifogások az info@thegreenstar.hu e-mail címre küldhetőek el. A panasz megválaszolására Szolgáltatónak legfeljebb 30 nap áll rendelkezésére.